METGESCOMTU
Candidatura de l’Equip del Dr. Sergi Boada Pié
Programa Electoral 2020

 

Aquest programa  és la materialització de  la il·lusió i la voluntat de canvi de tot l’equip que formem part de la candidatura.

Un equip format per metges que destaquem per la nostra tasca assistencial diària, que lluitem, com tu, des del terreny i amb les dificultats a les quals tots ens enfrontem en el dia a dia. En definitiva, un equip format per metges coneixedors del que ens fa falta per créixer com a col·lectiu professional i per poder oferir el millor servei a la ciutadania.

La nostra voluntat és poder donar un canvi al COMT des de la Junta de Govern, posant-nos a treballar amb la potència institucional dels seus 120 anys d’història.

El programa s’estructura en tres parts::

  • Programa (ideari)
  • 10 propostes concretes 
  • 5 reptes

1.

Programa: el nostre ideari estructurat en tres eixos:

METGESCOMTU:

COMTU, volem una Junta de Govern, RENOVADA, paritària, transversal  i formada per metges actius, implicats en la professió mèdica, que destaquin per la seva tasca assistencial diària i que no utilitzin el COMT com a refugi laboral distanciant-se de les necessitats reals del col·lectiu al qual representen.

Tenim un gran objectiu: Representar a TOT el Col·lectiu Mèdic, defensar la bona praxi, la qualitat del servei que oferim, la seguretat de la pràctica mèdica i el prestigi professional dels col·legiats.

COMTU, volem millorar la conciliació entre la vida laboral i familiar, potenciant el tracte respectuós entre els professionals i lluitar contra les conductes discriminatòries. 

Volem integrar la perspectiva de gènere en tots els àmbits professionals i de representació

COMTU, perquè som metges com tu i  somiem amb una manera diferent de fer les coses, propera, directa, transparent, àgil, honesta, eficient i eficaç.

 

METGESAMBTU:

AMBTU, treballarem per prestigiar al màxim la figura professional del metge, enfortint la relació de confiança amb els ciutadans i els valors de la nostra professió. 

AMBTU, treballarem per donar visibilitat a la figura del  metge davant la ciutadania  de Tarragona amb una estratègia de comunicació potent per situar-nos com a focus d’opinió i coneixement, amb l’objectiu d’assolir la millor consideració social per la nostra professió. 

AMBTU, promourem el lideratge i la participació dels metges als òrgans de gestió i la governança dels centres assistencials, en les taules de negociació de l’administració pública, d’institucions i de proveïdors sanitaris de Tarragona. 

Farem del COMT  l’Interlocutor Transversal per poder vehicular la veu dels metges i participar en la gestió sanitària territorial. 

Els professionals mèdics hem de poder participar en l’elecció dels càrrecs directius assistencials i en el govern de les institucions sanitàries afavorint la gestió clínica i el lideratge dels professionals. 

Enfortirem el paper dels professionals mèdics i del COMT davant dels Departaments de Salut, de Treball i d’Afers Socials i Famílies, així com de les diferents administracions públiques, oferint sempre coneixement, col·laboració, participació, lideratge i assessorament tècnic en aquells projectes que ho requereixin. 

AMBTU, situarem al metge i l’acte mèdic en l’eix principal al voltant del qual es vertebra el nostre sistema de Salut tant en l’àmbit públic com en el de l’exercici lliure.  

AMBTU, lluitarem contra la precarietat laboral, per la millora de les condicions laborals i de les retribucions dels metges, perquè estiguin a l’altura de la dedicació, compromís i qualitat del servei que oferim. 

Col·laborarem i treballarem amb la representació sindical dels metges en totes les taules sectorials. 

AMBTU, aconseguirem un Col·legi solidari i integrador, al costat dels vulnerables, dels desfavorits i llurs famílies

També serem un Col·legi implicat en programes de voluntariat i de cooperació a escala internacional sense oblidar la col·laboració amb les entitats solidàries de proximitat del tercer sector i les seves accions en la cura dels desprotegits.

AMBTU, lluitarem conjuntament amb les societats científiques per vigilar l’ús i la publicitat de cures, tècniques o productes “miraculosos”. Estarem molt atents respecte a l’intrusisme mèdic i a tot allò que atempta contra la bona praxi mèdica.

AMBTU, potenciarem les Vocalies i les Seccions Col·legials amb una assignació de recursos equitativa i equips de treball renovats i optimitzats que generin treball efectiu.

METGESPERTU:

PERTU, Volem un  COMT   que es comporti  com una estructura empresarial eficient que tregui el màxim profit de les quotes col·legials. Un COMT que optimitzi els recursos actuals i sigui capaç de generar-ne de nous per revertir-los en els col·legiats. 

Farem que l’exercici de la medicina a les comarques de Tarragona sigui el més econòmic possible.

Optimitzarem l’estructura administrativa del COMT per guanyar agilitat, millorant els serveis i potenciant les gestions online, gràcies a la plataforma COMT-CONNECT, que aproparà el COMT als col·legiats, perquè participis en les decisions col·legials, des d’on siguis, perquè gaudeixis de tot el contingut formatiu quan vulguis o quan puguis sense estar pendent d’horaris ni agendes, perquè puguis participar en les reunions de les juntes de compromissaris o de les seccions col·legials des de casa i perquè puguis fer tots els tràmits col·legials des del teu mòbil. 

Gestionarem el COMT de manera transparent, amb compliment estricte de la Llei de Transparència, amb publicació dels compromisos laborals amb els treballadors del Col·legi, dels comptes de resultats, les auditories i amb accés a les actes de les juntes, detall de despeses i agendes. 

PERTU, potenciarem el programa de Protecció Social garantint el benestar de metges i famílies desfavorides o en situació de vulnerabilitat, i  seguirem impulsant el programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM).

Potenciarem els programes de protecció social i d’atenció integral al metge malalt, per a que la seva atenció pugui ser a la demarcació de Tarragona.

Estudiarem la posada en marxa del programa “metgepelmetge” perquè la solidaritat entre professionals estigui reconeguda i incentivada per tal de poder escollir com a pacient al teu metge de confiança.

PERTU, sabrem oferir les millors condicions de cobertura i primes en les pòlisses d’assegurances i de responsabilitat civil incorporant el concepte de gestió de risc personalitzat, en col·laboració transparent amb Companyies de primer nivell fugint de conflictes d’interès.

PERTU, dotarem al COMT d’una estructura de serveis renovada al voltant d’un eix vertebrador: el metge i les seves necessitats. 

Es construirà una atractiva oferta de  serveis i avantatges, actualitzada, àmplia, amb clares avantatges econòmiques i de qualitat pels col·legiats, que aniran des de serveis professionals (programes de gestió mèdica, suport jurídic, mercantil, fiscal, laboral, patrimonial màrqueting) i productes mèdics, fins a avantatges pel que fa als productes de consum personal i de lleure (compra o lloguer d’habitatges, finançament, viatges, combustibles, clubs esportius o automoció), sempre buscant la col·laboració amb els millors professionals de cada sector.

Farem que sempre abans de decidir valgui la pena consultar amb el COMT.

PERTU, dedicarem a la Formació la importància que requereix, enfortint les sinergies amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona, Reus i Terres de l’Ebre. 

Sabrem canalitzar els recursos i els suports de les societats científiques per generar activitats formatives transversals i especialitzades de qualitat, acreditades i a l’abast de tothom, utilitzant les noves tecnologies.  

Elaborarem un Codi Ètic de Transparència en la relació metge/indústria per aconseguir millorar i canalitzar les ajudes econòmiques destinades a la formació de forma normalitzada i sense complexos.

PERTU, proposarem un canvi estatutari per facilitar el vot electrònic en les eleccions col·legials. 

PERTU, que treballes en l’àmbit de l’exercici lliure, recolzarem l’honesta defensa dels teus interessos de forma decidida. En aquest sentit, col·laborarem amb associacions de Metges en Exercici Lliure on els col·legiats estiguin ben representats, amb veu pròpia i  amb un objectiu clar, que tots els proveïdors, asseguradores, metges i sobretot els pacients de Tarragona en surtin beneficiats.

Impulsarem una medicina privada a Tarragona de qualitat, per evitar els desplaçaments de pacients i familiars i crearem el Portal de Salut de Tarragona amb un cens detallat de centres, sanitaris, metges i serveis amb el Segell de Qualitat acreditat pel COMT. 

PERTU, que ets un Metge Sènior, farem que quan tornis com a pacient en el teu antic lloc de treball et sentis sempre com a part de l’equip mitjançant el “Pla-DEFERENT”. 

Impulsarem el Programa de “Mentoria-Sènior” perquè considerem que la teva experiència i coneixement poden esdevenir un capital molt valuós pels col·legues en actiu o en programes de voluntariat.  

Tanmateix seguirem impulsant els programes de lleure pel metge sènior i la creació d’un Espai Social dins del COMT, un espai de trobada i gaudiment però també d’intercanvi de projectes de col·laboració.

PERTU, que ets un Metge Extracomunitari, centrarem esforços a conèixer i visualitzar a fons la teva problemàtica particular. Visualitzarem les inquietuds existents i els particulars interessos d’aquest important col·lectiu de col·legiats.

PERTU, que ets un Metge Jove Resident MIR o que estàs preparant el teu accés a la formació mèdica especialitzada, posarem a la teva disposició la Vocalia de Formació i del Metge Jove

Tornarem a buscar sinergies pels estudis de preparació MIR a Tarragona amb excel·lència i qualitat per assegurar els bons resultats evitant desplaçaments innecessaris. 

Crearem el programa Futur-MIR perquè residents col·legiats puguin orientar l’elecció d’especialitat en col·laboració amb la Vocalia de Metges Tutors i Docents. 

Impulsarem les ajudes MIR per facilitar les estades i rotacions a centres d’altres països. Volem que els Metges Residents tinguin un paper molt actiu en els programes formatius del col·legi com a alumnes però també com a docents.

Defensarem la qualitat i adequació dels programes de Formació Sanitària Especialitzada, tenint en compte la possible implantació de la troncalitat en el sistema MIR, ajudant també al desenvolupament de les Àrees de Capacitació Específica (ACE).  

Desenvoluparem programes formatius transversals per metges en formació en l’àmbit de la gestió, la comunicació, la bioestadística,  la metodologia de la investigació, la bioètica i les noves tecnologies. 

Millorarem el protocol de benvinguda per als nous col·legiats i nous residents que s’incorporin cada any al COMT. 

Defensarem especialment les condicions laborals dels MIR i dels professionals joves i treballarem per evitar al màxim la precarietat laboral en l’acabar la formació sanitària especialitzada. 

PERTU, que ets un Metge dedicat a la Recerca o  Investigació, potenciarem les ajudes als treballs d’investigació. Establirem vincles amb la Universitat i amb els Instituts de Recerca per generar sinergies que afavoreixin el teu treball i ens encarregarem de comunicar i difondre a la ciutadania la important tasca que realitzeu. Incentivarem, col·laborarem i promourem premis relacionats amb l’activitat de recerca bàsica o clínica de Tarragona.

PERTU, que ets un futur Metge, crearem el programa “Mentoria-Junior” mitjançant el qual tindràs accés, durant el teu temps lliure com estudiant, a viure en primera persona un servei mèdic hospitalari o de primària de Tarragona perquè puguis conèixer de prop  el teu futur professional i et sigui més fàcil decidir quina serà la teva especialitat. 

Reforçarem els vincles amb la Facultat de Medicina de la URV perquè et puguis integrar al COMT i gaudir dels seus recursos al més aviat possible. 

Crearem el Carnet Col·legial Junior i farem que el teu primer contacte amb el COMT no sigui després de llicenciar-te. 

PERTU, seguirem impulsant activitats col·legials de reconeixement professional i social com la Creu de Sant Cosme i Sant Damià, les Medalles d’Or, els Premis MIR,  les distincions Col·legiat d’Honor, o les Insígnies Col·legials. També seguirem col·laborant amb l’ACMT amb els Premis Battestini pels millors treballs d’investigació. 

PERTU, farem que les tres seus col·legials siguin al més accessibles i socials possibles, millorant els espais de formació dotant-los de més capacitat i adaptant noves tecnologies com la transmissió en streaming de vídeo. 

PERTU, Ciutadà de la demarcació, engegarem programes de promoció de salut des de les escoles fins a les llars d’avis i posarem en marxa activitats solidàries i benèfiques amb sinergies amb el tercer sector.

2.

10 propostes concretes

1: Enfortirem i dotarem d’autonomia a les tres delegacions del COMT de Tarragona, Reus i Terres de l’Ebre. Estudiarem la manera que les seus col·legials siguin al més accessibles i socials possibles, millorant els espais de formació dotant-los de més capacitat i adaptant noves tecnologies. 

2: Crearem la plataforma COMT-CONNECT per agilitzar els serveis i potenciar les gestions online, possibilitar la participació online al COMT i per accedir a continguts formatius. 

3: Millorarem la despesa econòmica que comporta l’exercici de la medicina a les comarques de Tarragona. Optimitzant la quota col·legial i les condicions de cobertura i primes en les pòlisses d’assegurances i de responsabilitat civil. 

4: Proposarem un canvi estatutari per facilitar el vot electrònic en les eleccions col·legials, per deixar enrere l’actual sistema electoral basat en el vot “induït” per correu.

5: Crearem el nou Pla d’Empresa del COMT que optimitzi els recursos actuals i al mateix temps ser capaç de generar-ne de nous que reverteixin directament en el col·legiat amb compliment estricte de la llei de Transparència, amb publicació dels compromisos, dels comptes de resultats i de les auditories. Donarem  accés a les actes de les juntes, despeses i agendes

6: Potenciarem les Vicepresidències, les Vocalies i les Seccions Col·legials amb assignació de recursos equitativa, i equips de treball renovats i optimitzats que generin treball efectiu, tenint sempre en compte la conciliació laboral i familiar.

Assignarem una Vicepresidència a cada delegació col·legial amb les responsabilitats de representació de tots els àmbits assistencials de la medicina en cada territori.

La nova estructura de les Vocalies serà la següent:

Vocalia de Formació i del Metge Jove

Vocalia del Metge Sènior

Vocalia de Mediació i Relacions Institucionals per dissenyar un protocol de comunicació amb la societat civil, institucions sanitàries, proveïdors de salut, organismes institucionals i  altres col·legis professionals.

Vocalia d’Acció/Protecció Social, Cooperació i Voluntariat

Vocalia de Comunicació i Noves Tecnologies per estar sempre presents en els medis de major impacte a Tarragona i donar visibilitat la figura del  metge davant la ciutadania de Tarragona amb una estratègia de comunicació potent per situar-nos com a focus d’opinió i coneixement,  mantenint l’alta consideració social de la professió. 

    • Impulsarem l’espai PODCAST AUDIOVISUAL COMT on periòdicament portarem la veu del Col·legi amb continguts professionals però també divulgatius, científics i de promoció de la salut. 
    • Serem actius a xarxes socials i potenciarem als nostres metges tarragonins “influencers” en continguts mèdics.

Vocalia adjunta del Metge Extracomunitari

Vocalia adjunta de Metges Tutors i Docents

Vocalia adjunta de Gestió Professional Integral

Renovarem la Secció Col·legial de la medicina en exercici lliure, per treballar amb sinergia amb les associacions en defensa de la medicina en exercici lliure. Com a tasques principals ens proposarem:

Creació del Portal de Salut de Tarragona amb un cens detallat de centres, sanitaris, metges i serveis amb el Segell de Qualitat acreditat pel COMT. 

Creació del programa d’assessorament i gestió professional (MEDIC-TOOLS-PACK) per acompanyar al metge en la gestió, facturació, fiscalitat, finançament per material mèdic, gestió de risc, mutualitat, màrqueting, comunicació i networking. 

Publicació d’enquestes de satisfacció de metges i pacients, amb relació a les companyies asseguradores perquè ciutadans i col·lectius tinguin paràmetres per optimitzar les contractacions dels serveis de determinades companyies

Establir vincles amb plataformes web proveïdores de pacients per acreditar la qualitat dels serveis oferits i lluitar contra l’intrusisme online. 

7: Crearem una estructura de serveis renovada i àgil al voltant del metge que vagin des de la protecció social a l’aprofitament del temps lliure des de la Vocalia adjunta de nova creació de Gestió professional integral del metge.

8: Potenciarem la Formació Mèdica enfortint els vincles amb l’Acadèmia de Ciències Mediques. L’Acadèmia esdevindrà el motor formatiu del COMT. Crearem també un Codi Ètic de Transparència en la relació metge/indústria per canalitzar les ajudes econòmiques a la formació de forma normalitzada i sense complexos.

9: Impulsarem diferents Programes d’acompanyament o mentoring pels metges en totes les etapes de la nostra vida professional i laboral:

Millorarem el protocol de benvinguda per als nous col·legiats i nous residents que s’incorporin cada any al col·legi.

Impulsarem el Programa de “Mentoria-Sènior” i la creació del “Pla-DEFERENT” com a pla d’acollida de metges sèniors o no actius en els antics llocs de treball.

Posarem en marxa el programa “metgepelmetge” perquè la solidaritat entre professionals estigui reconeguda i incentivada per tal que puguis escollir sempre que ho necessitis com a pacient al teu metge de confiança.

Crearem el programa “Futur-MIR” perquè residents Col·legiats puguin orientar l’elecció d’especialitat en col·laboració amb la Vocalia de Metges Tutors i Docents. 

Impulsarem les ajudes MIR per facilitar les estades i rotacions a centres d’altres països.

Crearem el programa “Mentoria-Junior” mitjançant el qual tindràs accés durant el teu temps lliure com estudiant a viure en un servei mèdic hospitalari o de primària de Tarragona perquè puguis conèixer de prop el teu futur professional. Crearem el Carnet Col·legial Junior.

Impulsarem Programes de Formació específica per metges Cooperants. 

Potenciarem les ajudes als treballs d’investigació. Incentivarem, col·laborarem i promourem  Premis relacionats amb l’activitat de recerca bàsica o clínica de Tarragona.

10: Engegarem programes de promoció de salut des de les escoles fins a les llars d’avis i posarem en marxa activitats solidàries i benefiques amb sinergies amb el tercer sector

Millorarem el prestigi i la consideració de la ciutadania pel COMT.

Estarem presents a les escoles i als instituts per promoure la salut entre els més joves, per desplegar programes d’orientació als futurs estudiants de medicina i per educar des de ben petits en tècniques de primers auxilis o de reanimació cardiopulmonar. 

Potenciarem programes d’aprofitament del lleure, activitats culturals i esportives com eines de promoció de salut però també com a mitjà per obtenir aportacions solidàries i de cooperació.

3.

5 grans reptes

1- REPRESENTACIÓ: Junta de Govern RENOVADA de metges en actiu que representarem a tot el col·lectiu mèdic  lluitant pels valors del professionalisme mèdic.

Representació de tot el Territori enfortint les tres delegacions de Tarragona, Reus i Terres de l’Ebre.

Representació de tots els àmbits assistencials: Medicina Publica i concertada hospitalària i primària, medicina en exercici lliure, medicina laboral i d’empresa i gestió medica.

Representació en totes les etapes de la Vida professional des del metge jove en formació, fins al metge sènior.

Representació de Col·lectius amb situació laboral vulnerable com el metge extracomunitari o el metge jove amb contracte precari.

Promoció del lidratge i de l’autonomia de gestió del metge en les estructures de govern en tots els àmbits de la Salut.

Exercir un Lideratge clar en les reivindicacions per les millores organitzatives i en recursos que s’han de generar a partir de la situació viscuda durant la crisi covid-19

Ens fem nostres les reivindicacions elaborades pel Consell de Metges de Catalunya. 

https://www.comb.cat/Upload/Documents/8873.PDF

2- GESTIÓ: ECONOMIA I SERVEIS – EFICIENCIA: FAREM MÉS PER MENYS: Farem que el COST de l’exercici de la Medicina a les comarques de Tarragona sigui al més econòmic possible. La teva condició de metge t’obrirà l’accés a gaudir  d’avantatges econòmics en un ampli ventall de serveis sense descuidar-nos del teu benestar en les situacions personals o familiars més desfavorables gràcies als programes de protecció social.

COMT amb estructura empresarial eficient que tregui el màxim profit de les quotes col·legials. Un COMT que optimitzi els recursos actuals i sigui capaç de generar-ne de nous per revertir-los en els col·legiats. 

Optimització de les quotes col·legials

Optimització de les cobertures i primes en les pòlisses d’assegurances i de responsabilitat civil

Estructura de serveis renovada i potent al voltant d’un eix vertebrador: el metge i les seves necessitats.

Implementació dels programes de protecció social i d’atenció integral al metge malalt

3- FORMACIÓ: Dedicarem a la FORMACIÓ mèdica la importància que requereix, enfortint les sinergies amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona, Reus i Terres de l’Ebre. 

L’ACMT esdevindrà uns dels motors formatius del COMT. 

Canalitzant els recursos i els suports de les societats científiques i indústria per generar activitats formatives transversals de qualitat i acreditades (l’àmbit de la gestió, la comunicació, la bioestadística,  la metodologia de la investigació, la bioètica i les noves tecnologies)

Les activitats formatives han d’estar a l’abast de tothom en qualsevol moment sense ser necessària la presència física

Elaborarem un Codi Ètic de Transparència en la relació metge/indústria per aconseguir millorar i canalitzar les ajudes econòmiques destinades a la formació de forma normalitzada i sense complexos.

Tornarem a buscar sinergies pels estudis de preparació MIR a Tarragona amb excel·lència i qualitat per assegurar els bons resultats evitant desplaçaments innecessaris. 

Impulsarem les ajudes MIR per facilitar les estades i rotacions a centres d’altres països.

4- COMT SOLIDARI I SOCIAL: Col·legi FORT i PRESENT a la Societat Civil. Solidari, integrador, al costat dels vulnerables, dels desfavorits i llurs famílies. 

Programes de protecció social i d’atenció integral al metge malalt.

Programes de voluntariat amb sinergies amb les entitats solidàries del tercer sector de proximitat.

Programes de Cooperació internacional.

Programa “metgepelmetge” per reconèixer i incentivar l’assistència i ajuda entre professionals.

Programes de PROMOCIÓ de Salut des de les escoles a les llars d’avis.

5- COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES: Donarem visibilitat a la figura del  metge davant la ciutadania i les Institucions de Tarragona amb una estratègia de comunicació potent per situar-nos com a focus d’opinió i coneixement.

Guanyarem presència en els medis de major impacte a Tarragona.

Impulsarem l’espai COMT-PODCAST on periòdicament portarem la veu del Col·legi amb continguts professionals però també divulgatius, científics i de promoció de la salut.

Serem actius a xarxes socials i potenciarem als nostres metges tarragonins “influencers” en continguts mèdics.

Crearem la plataforma COMT-CONNECT per agilitzar els serveis i potenciar les gestions online, perquè puguis fer tots els tràmits col·legials des del teu mòbil; per accedir a continguts formatius quan vulguis o quan puguis sense estar pendent d’horaris ni agendes; per fer possible la presència online al COMT perquè participis en les decisions col·legials, des d’on siguis, perquè puguis participar en les reunions de les juntes de compromissaris o de les seccions col·legials des de casa.

Renovació de les seus Col·legials implementant la videoconferència i la transmissió en streaming.